දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාරතුමා සහ ඇමරිකානු තානාපතිනිය අතර හමුවක්

ඇමෙරිකානු නව තානාපතිනි Alaina B. Teplitz  මහත්මිය අද දින ගාල්ල දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර නිල නිවසේදී දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර ගරු රජිත් කීර්ති තෙන්නකෝන් මැතිතුමා හමුවිය.

වත්මන් දේශපාලන තත්ත්වය, දකුණු පළාතේ ආයෝජන අවස්ථා, පරිසර සුරක්ෂිතතතාව  ඇතුළු කරුණු පිළිබඳව දකුණු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා සහ ඇමෙරිකානු තානාපතිතුමිය අතර අදහස් හුවමාරු විය.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here