අය වැය තෙවන වර කියවිමේ විවාදය අද

2019 අය වැය තෙවන වර කියවීමේ විවාදය අද ආරම්භ වීමට නියමිතය.

ජනාධිපති ,අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාල,උපරිමාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරු , අමාතය මණ්ඩල කාර්යාල , පරිපාලන අභියාචන විනිශ්චය අධිකාරිය, පාර්ලිමේන්තුවේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායකතුමාගේ කාර්යාලය, පාර්ලිමේන්තු සභානායකතුමාගේ කාර්යාලය, පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂ නායකතුමාගේ කාර්යාලය වැය ශීර්ෂ අද විවාදයට ගැනේ.

එසේම පරිපාන කටයුතු පිළිබද කොමසාරිස් කාර්යාලය සහ රාජ්‍ය සේවා කොමිසම , අධිකරණ සේවා කොමිසම, ජාතික පොලිස් කොමිසම අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිසන් සභාව ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසම ,මැතිවරණ කොමින් සභාව ජාතික විගණන කාර්යාලය ,විගණන සේවා කොමිසන් සභාව ජාතික ප්‍රසම්පාදන කොමිෂන් සභාව ,සීමා නිර්ණය කොමිෂන් සභාව යන වැය ශීර්ෂ ද අද විවාදයට ගැනීමට නියමිතව ඇත.

0 0
Advertisements

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here