ජාත්‍යන්තරයට දකියුදේ ඉටු කළ යුතු බවට මනෝ මතක් කරයි

2015 වසරේ ලංකා ආණ්ඩුව විසින් ජාත්‍යන්තරයට ලබාදුන් පොරොන්දු ඉටු කිරිමට රටක් ලෙස කටයුතු කළ යුතු බව මනෝ ගනේෂන් අමාත්‍යවරයා පවසයි.

එහි අඩුපාඩු ඇත්නම් ඒවායේ සංශෝධන හෝ සිදු කර පොරොන්දු ඉටු කිරිමට කටයුතු කළ යුතු බවත් ආමාත්‍යවරයා වැඩි දුරටත් පවසයි.

 

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here