ආචාර්ය සයිඩ්නා මුෆාඩාල් සයිෆුදින් ශ්‍රී ලංකාවට

අෂාරා මුබාරක සභාව සඳහා දාවුඩි බෝරා ප්‍රජාවේ ප්‍රධානී අතිගරු ආචාර්ය සයිඩ්නා මුෆාඩාල් සයිෆුදින් අද ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණියේය.

සංචාරක සංවර්ධන අමාත්‍ය ජෝන් අමරතුංග මහතා විසින් ඔහුව පිළිගනු ලැබීය.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here