පොදුජන සාමාජිකත්වය ගත් SLFP සාමාජිකයන්ට විනය පරීක්ෂණ

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ පක්ෂ සාමාජිකත්වය ගත් මන්ත්‍රීවරුන්ට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හැර ගිය බව සලකා පක්ෂයේ විනය ක්‍රියා මාර්ග ගන්නා බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂය පවසයි.

ඒ අනුව අද දින පොදුජන පෙරමුණේ සාමාජිකත්වය ලබා ගත එස් බී දිසානායකට සහ ඩිලාන් පෙරේරා යන මන්ත්‍රී වරුන්ට මෙලෙස විනය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව ශ්‍රීලනිපය පවසයි.
තවද පොදුජන පෙරමුණේ සාමාජිකත්වය ගත් නිදහස් පක්ෂයේ පාලත් පාලන මන්ත්‍රීවරුන්ට ද එරෙහිව විනය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පවසයි.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here