ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුන  හා එක්වූ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ සාමාජිකයින්ට එරෙහිව විනය ක්‍රියාමාර්ග

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුන  හා එක්වූ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ සාමාජිකයින්ට එරෙහිව විනය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට තීරණය කර ඇති බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පවසයි

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සාමාජිකයින් වන එස්. බී. දිසානායක සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඩිලාන් පෙරේරා සහ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට සම්බන්ධ පොදුජන පෙරමුණට එක්වු  අනෙකුත්  සාමාජිකයින්ට එරෙහිව මෙම ක්‍රියා මාර්ග ගන්නා බව සඳහන් වෙයි.

වෙනත් දේශපාලන පක්ෂයක සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ට එරෙහිව විනය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව වීරකුමාර දිසානායක මහතා පැවසීය.

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට  සම්බන්ධ වූ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ සාමාජිකයින් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් ඉවත් වී ඇති බවට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සැලකිල්ලට ගන්නා බව ඔහු පැවසීය.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here