පුරප්පාඩු වී ඇති පාර්ලිමේන්තු ආසනය සම්බන්ධයෙන් නීතිපතිවරයා සිය මතය දැනුම් දෙයි

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සාලින්ද දිසනායක මහතාගේ අභාවයෙන් පසු පුරප්පාඩු වී ඇති පාර්ලිමේන්තු ආසනය සම්බන්ධයෙන් නීතිපතිවරයා සිය මතය මැතිවරණ කොමිසමට දැනුම් දී තිබේ.

පුරප්පාඩු වූ ආසනයට නම්කළ හැකි මන්ත්‍රීවරයා සම්බන්ධයෙන් මැතිවරණ කොමිසම නීතිපතිවරයාගේ උපදෙස් ලබාගෙන තිබේ.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here