අනාගත කැබිනට් මණ්ඩලය සාමාජිකයින් 30 කට සීමා කිරීමට SLFP, SLPP එකඟ වේ

අනාගත කැබිනට් මණ්ඩලයක් සාමාජිකයින් 30 කට සීමා විය යුතු බවට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුන සහ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය එකඟ වී තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ සභාපති මහාචාර්ය ජී එල් පීරිස් මහතා පැවසුවේ ප්‍රතිපත්ති කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් එස්එල්පීපී සහ එස්එල්එෆ්පී එකඟතාවකට පැමිණ ඇති බවය.

එකඟ වූ ප්‍රතිපත්ති අතර අනාගත රජයකට තිබිය යුතු කැබිනට් සාමාජිකයින් සංඛ්‍යාව, මැතිවරණ ක්‍රමය සංශෝධනය කිරීම සහ විද්‍යාත්මක පදනමින් අමාත්‍යවරුන් තෝරා ගැනීම යන කරුණු ඇතුළත් බව ඔහු පැවසීය

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here