මන්ත්‍රීවරුන්ට ආහාර නැවැත්වීමේ යෝජනාව කථානායකවරයා ප්‍රතික්ෂේප කරයි

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට ආහාර සැපයීම නැවැත්වීමේ යෝජනාව කථානායක කරු ජයසූරිය අද ප්‍රතික්ෂේප කළේය.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට ආහාර සැපයීම නැවැත්වීමටත්, ඒ වෙනුවට එම මුදල් පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණෙන සිසුන්ට ආහාර ලබා දීමටත් යොදා ගන්නා ලෙස අද පාර්ලිමේන්තුවේ යෝජනාවක් ඉදිරිපත් විය.

මන්ත්‍රීවරුන්ට ලබා දෙන ආහාර ගුණාත්මක බවින් තොර බව කථානායකවරයාට දන්වන ලදී. කෙසේ වෙතත් කථානායක කරු ජයසූරිය එම යෝජනාව ප්‍රතික්ෂේප කළේය

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here