පැය 18ක වතුර කප්පාදුවක්

සැප්තැම්බර් 10 වෙනි අඟහරුවාඩා උදෑසන 9.00 සිට පැය 18 ක කාලයක් කැලණිය සහ ගම්පහ ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලපවාහන මණ්ඩලය නිවේදනය කරයි.

කැලණිය ගඟ දකුණු ඉවුරේ ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අදියරේ නව ජල නළ පද්ධතිය සම්බන්ධ කිරීමේ කටයුතු හේතුවෙන් එම ප්‍රදේශවලට ජල සැපයුම අත්හිටුවීමට හේතුවී ඇති බවයි ජල සම්පාදන මණ්ඩලය පවසයි.

වත්තල, මාබෝල, ජාඇල සහ කටුනායක, සීදුව නගර සභා බල ප්‍රදේශය, වත්තල, මහර සහ ජාඇල ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශය හා ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේ කොටසකට එලෙස ජල සැපයුම අත්හිටුවීමට නියමිතවය.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here