යාපනය යළි නගා සිටුවිමට රජයේ අවධානය

යාපනය දිස්ත්‍රික්කය යළි න‍ඟා සිටුවිම සඳහා රජයේ අවධානය යොමු වි තිබේ.

යාපනයේ යටිතල පහසුකම් නැවත ගොඩනැංවීම සඳහා අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අද සහය ඉල්ලා සිටියේය.

යාපනයේදි ජනතාව අමතමින්  අග්‍රාමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ යාපනයේ ජනතාවගේ ජීවිත වැඩිදියුණු කිරීමට රජය අධිෂ් ඨාන කරගෙන සිටින බවයි.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here