මැතිවරණ රාජකාරී ආවරණය කිරීමට ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයෙක්

මැතිවරණ රාජකාරී ආවරණය කිරීම සඳහා ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ජගත් අබේසිරි ගුණවර්ධන පත් කර තිබේ.

ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ අනුමැතිය පරිදි මෙම පත්කිරීම සිදු කර ඇති අතර ඒ අනුව ඔහු බස්නාහිර පළාත සහ රථවාහන දිසාවට අමතරව මැතිවරණ භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ලෙස රාජකාරී කරනු ඇත.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here