කටුනායක ගුවන් තොටුපලේ විදුලි බිඳවැටීම

අද පෙරවරුවේ මිනිත්තු 20 කට වැඩි කාලයක් බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපලේ විශාල විදුලි බිඳවැටීමක් වාර්තා විය.

තුන්වන ගුවන්තොටුපලේ මගී මෙහෙයුම් බිඳවැටීමේ ප්‍රති a ලයක් ලෙස දැඩි ලෙස බලපා ඇත.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here