දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ ගාස්තු ගැසට් කෙරේ

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ බරවකුඹුක සිට හම්බන්තොට දක්වා වූ දිගුව සහ පිටත වටරවුම මාර්ගයේ කඩවත සහ කෙරවලපිටිය අතර කොටස මේ වනවිට රථවාහන ධාවනය සඳහා අය කරන ගාස්තු ඇතුළත් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය ඊයේ නිකුත් කෙරිණි.

ඊට අනුව බරවකුඹුක සහ හම්බන්තොට අතර අධිවේගී මාර්ගයේ ධාවනය වන සියළු වාහන එක් කාණ්ඩයක් සේ සළකා ගාස්තු නියම කර තිබේ

ඊට අනුව සූරියවැව සහ බරවකුඹුක අතර කොටසේ රථ වාහන ධාවනයට අය කෙරෙන ගාස්තුව රුපියල් සියයක්. මත්තල සහ බරවකුඹුක අතර රථ වාහන ධාවනයට රුපියල් 200 ක ද හම්බන්තොට සිට බරවකුඹුක දක්වා අය කෙරෙන්නේද රුපියල් 200 ක ගාස්තුවක්ද අය කෙරේ.

මත්තල සහ සූරියවැව අතරත් හම්බන්තොට සහ සූරියවැව අතරත් රථ වාහන ධාවනයට රුපියල් 100 ක ගාස්තුවක් නියම කර තිබෙනවා. පිටත වටරවුම මාර්ගයේ ධාවනය වන රථ වාහන සදහා ගාස්තු අය කරන ආකාරයද අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් මගින් නිකුත් කර තිබේ. සැහැල්ලූ වාහන ඇතුළත් වන කාණ්ඩ අංක එක යටතේ ජාඇල සහ කටුනායක අතර රථ වාහන ධාවනයට අය කෙරෙන ගාස්තුව රුපියල් 150 ක් ද කෙරවලපිටිය සහ කටුනායක අතර කාණ්ඩ අංක එක යටතේ වන රථ වාහන ධාවනය සදහා රුපියල් 250ක ගාස්තුවක් ද කඩවත සහ කටුනායක අතර සැහැල්ලූ වාහන ධාවනයට අය කෙරෙන ගාස්තුව රුපියල් 350 ක් ද ගොඩගම සහ කෙරවලපිටිය අතර සැහැල්ලූ වාහන ධාවනයට අය කෙරෙන ගාස්තුව රුපියල් 1000 ක් වේ.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here