ජනාධිපති මන්දිරය අසල ගින්නක්

කොළඹ, චැතැම් විදියේ පිහිටි ජනාධිපති ආරක්ෂක අංශයේ වාහන අංගනයේ ගින්නක් හටගෙන තිබේ.

කොළඹ ගිනි නීවිම් ඒකකය සදහන් කලේ ගින්න මැඩ පැවැත්විම සදහා ගිනි නිවිමේ රථ 05ක් එම ස්ථානයට යොමු කර ඇති අතර එම වාහන අංගනයේ ඇතිවු ගින්න මැඩ පවත්වා ඇත.

හානිය සම්බන්ධයෙන් සම්පුර්ණ අධ්‍යනයක් සිදු කරමින් පවති

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here