රිද්ම එකට සිදුවේ සකුරා

සීදුව සකුරා යනු දිවයිනේ ජනප්‍රිය සැමගේ ආදරය දිනා ගත් සංගීත කණ්ඩායමකි.

ඔවුන්ගේ එළිමහන් ප්‍රසංගයක් ජායාරුප ශිල්පී රණුක විජේවර්ධනගේ කැමරාවේ සටහන් වුණේ මෙහෙම,

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here