ලංකාපුත්‍ර සංවර්ධන බැංකුවේ බලපත්‍රය අවලංගුයි

සීමාසහිත ලංකාපුත්‍ර සංවර්ධන බැංකුවට නිකුත් කර ඇති බලපත්‍රය අවලංගු කිරීම සඳහා 1988 අංක 30 දරණ බැංකු පනතේ 9 (9) වගන්තිය (සංශෝධිත පරිදි) කියවා ඇති 76 එෆ් වගන්තිය ප්‍රකාරව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබා දී තිබේ.

රජයේ අයවැයෙන් යෝජනා කර ඇති පරිදි, අංක 30 දරණ බැංකු පනත (සංශෝධිත පරිදි) 2019 අපේ‍්‍රල් 01 වන දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි, ලංකාපුත්‍ර සංවර්ධන බැංකුව සීමාසහිත ප‍්‍රදේශය සන්වර්ධන බැංකුව සමඟ ඒකාබද්ධ කිරීම අවසන් කර ඇත.

ඒ අනුව, සීමාසහිත ලංකාපුත්‍ර සංවර්ධන බැංකුවේ සියලුම වත්කම් හා වගකීම් 2019 අපේ‍්‍රල් 01 දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි ප‍්‍රදේශ්ය සන්වර්ධන බැංකුව සමඟ ඒකාබද්ධ කර ඒකාබද්ධ කරන ලද අතර, ලංකාපුත්‍ර සංවර්ධන බැංකුව විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන සියලුම බැංකු කටයුතු ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව විසින් සිදු කරනු ලැබේ.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here