ලබන්නාවූ 2020 නව වසර ඔබ සැමට සුබ නව වසරක් වේවා !!

ලබන්නාවූ 2020 නව වසර ඔබ සැමට සුබ නව වසරක් වේවා !!

Model – Kanchana Kaan

📌️ Photography & Retouching 📷 Niro M. Peiris
📌️ MAKEUP BY 💅💄- Professional Beautician Nadeesha Liyanage
SALON – රූ ~ ඇත්තී -පිලියන්දල

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here