දුන් බදු සහන ක්‍රියාත්මක වනවාදැයි නිරීක්ෂණය කෙරේ

රජය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද බදු සහන ක්‍රියාත්මක වීම ගැන ගැටළු මතුව ඇති බවන් ඒවා ක්‍රියාත්මක නොකරන්නේ මන්දැයි නිරීක්ෂණය කරන ලෙසට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියට සහ දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවට උපදෙස් දී තිබේ.

වැට් බද්ද අඩු කිරීම සහ එන්බීටී බද්ද අවලංගු කිරීම, හර බද්ද, ගෙවීමේ බද්ද සහ පොලී මත රඳවා ගැනීමේ බද්ද ඇතුළු ප්‍රධාන බදු සහන රජය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබුණි.

එකතු කළ අගය මත බද්ද 15% සිට 8% දක්වා අඩු කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය නොවැම්බර් මාසයේදී තීරණය කර තිබුණි. වැට් බදු සඳහා වන සීමාව රු. මිලියන 25 ක පිරිවැටුමක් දැනට පවතින රු. මිලියන 1 කි. මේ අතර, ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයේ ආදායම් බද්ද ද 28% සිට 14% දක්වා අඩු කරන ලදී.
සියලුම ආගමික ස්ථාන බදු වලින් නිදහස් කර ඇති බව ද කැබිනට් මණ්ඩලය නිවේදනය කළේය

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here