වතු කම්කරුවන්ගේ අවම දෛනික වැටුප වැඩි වෙයි

2020 මාර්තු 01 දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි වතු කම්කරුවන්ගේ අවම දෛනික වැටුප වැඩි කිරීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව වතු කම්කරුවන්ට අවම දෛනික වැටුප රුපියල් 1000 කි.

අවම වැටුප රු. 750 ක් වූ අතර මේ අනුව එය රු. 1000 වී ඇත

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here