කැබිනට් මණ්ඩලය ජාතික බුද්ධි පනත අනුමත කරයි

සියළුම බුද්ධි සේවා නියාමනය හා බලගැන්වීම සඳහා ‘ජාතික බුද්ධි පනත’ නමින් නව පනත් කෙටුම්පතක් කෙටුම්පත් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී තිබේ.

ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් වන සිදුවීම් වැළැක්වීමට මෙන්ම ඒ සම්බන්ධයෙන් නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමට ද රටේ ජාතික බුද්ධි අංශ සුවිශේෂී උත්සාහයන් දරන බව රජය පැවසීය.

ඒ අනුව, සියලු බුද්ධි අංශ නියාමනය හා බලගැන්වීම සඳහා වූ පනත් කෙටුම්පතක් කෙටුම්පත් කරන ලෙස ඉල්ලා රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාවට අමාත්‍ය මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබා දුන්නේය.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here