විදේශීය සමාගම් ලංකාවේ සංස්ථාපනය කිරීම තාවකාලිකව අත්හිටුවයි

නැවත දැනුම් දෙන තුරු විදේශීය හිමිකාරීත්වය සහිත සමාගම් ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්ථාපනය කිරීම තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇත.

රෙජිස්ට්‍රාර් දෙපාර්තමේන්තුවෙහි නිල වෙබ් අඩවියේ නිවේදනයක් පළ කරමින් ඔවුන් පවසන්නේ ආයෝජන මණ්ඩල අනුමත සමාගම් සඳහා මෙම තීරණයෙහි බලපෑමක් නොමැති බවය.

මේ පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර් දෙපාර්තමේන්තුවේ සංස්ථාපන අංශය ඇමතීමෙන් ලබා ගත හැකි බව එම නිවේදනයේ දැක්වෙන අතර ඒ සඳහා පහත දුරකතන අංක ලබා දී තිබේ.

0112689208/09 – EXT 245, DIRECT 0112689616

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here