සියලු සිනමාහල් වසා දැමේ

අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ උපදෙස් මත අද (14) සිට දිවයිනේ සියලුම සිනමාශාලා වසා දැමීමට රජය තීරණය කර ඇත.

චිත්‍රපට සංසස්ථාව යටතේ ඇති සියලුම සිනමාහල්වල චිත්‍රපට අද සිට ප්‍රදර්ශනය කිරීම නවතා ඇත.

0 0
Advertisements

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here