ඔබට ඇති වන ගැටළු දැනුම් දෙන්න පොලිසියේ අංක 03ක්

නව කොරෝනා වෛරසයේ ව්‍යාප්තවීම වැළැක්වීම අරමුණින් දිවයින තුල පනවා ඇති ඇඳිරි නිතී තත්ත්වය මත මහජනතාවට ඇතිවන සමාජීය ගැටළු විසදා ගැනීම සඳහා පොලීසිය මැදිහත්ව සිටියි.

එම දුරකථන අංක : 119 / 011-2444480 / 011-244448081 වේ.

රෝග තත්ත්වයන්, විදුලිය බිඳ වැටීම්, ජල සැපයුම් බිඳ වැටීම් සහ ඖෂධ අවශ්‍යතාවයන් සහ සහය ලබා ගත යුතු වෙනත් සමාජ අවශ්‍යතාවයන් දැනුම් දීමට පහත සඳහන් දුරකථන අංක 03 උපයෝගී කර ගන්නා ලෙස පොලිසිය මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

0 0
Advertisements

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here