කොළඹට ජල කප්පාදුවක්

ප්‍රධාන නළ මාර්ගයේ හදිසි බිඳවැටීමක් හේතුවෙන් කොළඹ 1, 2 3, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12 සහ 13 ප්‍රදේශයන්ට අද රාත්‍රී 10 දක්වා ජල කප්පාදුවක් සිදුකරන බව ජල සම්පාදන මණ්ඩලය පවසයි

කොළඹ 4 සහ 14 ප්‍රදේශයන්ට අඩු පීඩනයෙන් යුතුව ජල සැපයුම සිදුවන බවයි ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය සඳහන් කරයි

0 0
Advertisements

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here