විදේශ විනිමය ප්‍රේෂණය කිරීම මාස 03කට අත්හිටුවයි

විදෙස් ආයෝජනය සඳහා මෙරටින් විදේශ විනිමය ප්‍රේෂණය කිරීම මාස 03කට අත්හිටුවමින් මුදල් ඇමතිවරයා ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ වෙසෙන පුද්ගලයින් විදේශ ආයෝජන සඳහා බාහිර ආයෝජන ගිණුම් හරහා ගෙවීම් මාස තුනක කාලයක් සඳහා ඒ අනුව අත්හිටුවේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් අග්‍රාමාත්‍ය හා මුදල් අමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද දින අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කළේය.

විනිමය පාලන රෙගුලාසි මගින් ලබා දී ඇති පොදු අවසරය යටතේ දැනටමත් සංක්‍රමණ දීමනාව ඉල්ලා සිටින සංක්‍රමණිකයන් විසින් ප්‍රාග්ධන ගනුදෙනු රුපියල් ගිණුම් හරහා සංක්‍රමණ දීමනාව යටතේ අරමුදල් ආපසු ගෙන්වා ගැනීමට ද අත්හිටුවීම බලපානු ඇත.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here