ඇඳිරි නීතිය කඩ කල පිරිස 18000ක්

මාර්තු 20 වන දා සිට අද(08) දහවල් 12 දක්වා වු කාලය තුළ ඇඳිරි නීතිය උල්ලංඝනය කර අත්අඩංගුවට පත් පිරිස 18000 ක් බව‍ පොලීසිය පවසයි.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here