සහල් සඳහා උපරිම සිල්ලර මිලක්

සහල් සඳහා රජය විසින් උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කර තිබේ.

පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය පවසන්නේ කීරි සම්බා කිලෝවක් අලෙවි කළ යුතු උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 125 ක් ලෙසත්, සුදු සහ රතු සම්බා කිලෝවක උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 90 ක් ලෙසත් නියම කර ඇති බවය.

සුදු සහ රතු කැකුළු සහල් කිලෝවක උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 85ක් ලෙස නියම කර තිබේ.

මෙම මිල ගණන්වලට වඩා වැඩි මුදලට සහල් අලෙවි කිරීම මෙන්ම වෙළඳාම සඳහා ප‍්‍රදර්ශනයකිරීම තහනම්ය

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here