විශ්වවිද්‍යාලවල අධ්‍යයන කටයුතු මැයි 18 වනදා ඇරඹේ

විශ්ව විද්‍යාලවල අධ්‍යයන කටයුතු අදියර 3ක් යටතේ ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර ඇති බව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසන් සභාව පවසයි.

ඒ අනුව එළඹෙන මැයි මස 18 වන දින සියලුම විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු ආරම්භ වේ. එසේම එළඹෙන මැයි මස 4 වන දින විශ්වවිද්‍යාලවල අධ්‍යන හා අනධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩල වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන බවත් අවසන් වසර සිසුන්ගේ අධ්‍යන කටයුතු මැයි 11 දින ආරම්භ කිරීමට නියමිතය

විශ්විවිද්‍යාල ආරම්භ කිරීමට ප්‍රථම විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසන් සභාව විසින් මෙම වෛරසයෙන් තවදුරටත් ආරක්ෂා වීම පිළිබඳ විශේෂ චක්‍රෙල්කනයක් සියලුම විශ්වවිද්‍යාලවලට නිකුත් කිරීමට නියමිතය

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here