තවත් පිරිසකට 5000 ක දීමනාව

දැනට ප්‍රතිලාභ ලබන සහ පොරොත්තු ලේඛණවල සිටි වැඩිහිටි, වකුගඩු රෝගී සහ ආබාධ සහිත පුද්ගලයින් සදහා රුපියල් 5,000 දීමනාව රජය විසින් ගෙවා අවසන් කර ඇත.

එයට අමතරව මෙතෙක් එකී දීමනාවන් නොලද හෝ පොරොත්තු ලේඛණවල නොසිටි එහෙත් ග්‍රාමීය කමිටු මගින් අනුමත කරන ලද වැඩිහිටි, ආබාධ සහිත සහ වකුගඩු රෝගී පුද්ගලයින් සදහා ද මෙම රුපියල් 5,000 දීමනාව ගෙවීමට රජය කටයුතු කරමින් සිටි.

ඒ අනුව දැනට දීමනාව ලබමින් සිටින සහ පොරොත්තු ලේඛණවලට ඇතුළත්ව සිටි වැඩිහිටියන් 574,387 කට අමතරව තවත් ග්‍රාමීය කමිටු විසින් අනුමත කරන ලද 61,615 දෙනෙකුට රුපියල් 5,000 හි වැඩිහිටි දීමනාව රජය විසින් ගෙවනු ලැබේ.

එලෙසම දැනට දීමනාව ලබන සහ පොරොත්තු ලේඛණවල සිටි ආබාධිත පුද්ගලයින් 109,494 කට අමතරව තවත් 14,195 දෙනෙකුට රුපියල්, 5,000 ක දීමනාව රජය විසින් ගෙවීමට තීරණය කර ඇත.

දැනට දීමනා ලබමින් සිටි සහ පොරොත්තු ලේඛණවල සිටි වකුගඩු රෝගීන් 38,747 ට අමතරව තවත් 5,884 දෙනෙකුට රජය විසින් රුපියල් 5,000 හි වකුගඩු දීමනාව ගෙවීමට ද අමතරව ගෙවන සියලු දීමනා අද දිනයේ දී (15) ග්‍රාම නිලධාරීන් මගින් අදාල ප්‍රතිලාභීන්ගේ නිවසටම ගොස් ගෙවීම් සිදු කිරිමට සියළු කටයුතු සංවිධානය කර ඇති බව අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවන් පවත්වාගෙන යාමේ ජනාධිපති කාර්යසාධන බලකාය විසින් පවසයි.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here