වින්ඩෝස් ගැන SLCERT අනතුරු අඟවයි

මයික්‍රොසොෆ්ට් වින්ඩෝස් විසින් බහුවිධ අවදානම් හඳුනා ගැනීමෙන් පසුව ශ්‍රී ලංකා පරිගණක හදිසි සූදානම කණ්ඩායම (එස්එල්සීඊආර්ටී) ඉහළ මට්ටමේ තර්ජනයක් නිකුත් කර තිබේ.

ආරක්ෂක සීමාවන් ඉක්මවා යාම, සේවා ප්‍රතික්ෂේප කිරීම (ඩොස්) ප්‍රහාරයක් සිදු කිරීම, සංවේදී තොරතුරු වෙත ප්‍රවේශ වීම, වරප්‍රසාද ඉහළ නැංවීම සහ අවසාන වශයෙන් ඉලක්කගත පද්ධතියේ අත්තනෝමතික කේත ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අනාරක්‍ෂිතතාවන්ට පහර දිය හැකි බව SLCERT පැවසීය.

The affected software are listed below:

 • Windows 10 for x64- based systems
 • Windows 10 version 1607, 1709, 1803. 1809, 1903, 1909 for x64- based systems
 • Windows 7 for x64- based systems SP1
 • Windows 8.1 for x64- based  systems
 • Windows Server 2008 for x64- based systems SP2  & Server Core installation
 • Windows Server 2008 R2 for x64- based systems SP1 & Server Core installation
 • Windows Server 2012 & Server Core installation
 • Windows Server 2012 R2 & Server Core installation
 • Windows Server 2016 & Server Core installation
 • Windows Server 2019 & Server Core installation
 • Windows Server, version 1803 (Server Core installation)
 • Windows Server, version 1903 (Server Core installation)
 • Windows Server, version 1909 (Server Core installation)
0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here