වෙලාවට ජල බිල්පත් ගෙවන්ගෙනැයි දැනුම් දීමක්

ජල බිල්පත් නියමිත කාලයේ දි ගෙවා දැමීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලා පවහන මණ්ඩලය ජල පාරිභෝගිකයිනගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.

දැනට ජල පහසුකම් නොමැති පාර්ශව සඳහා එම පහසුකම ලබා දිමටමේ හරහා හැකියාව පවතින බවද එම මණ්ඩලය සදහන් කළේය.

0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here